تعمیرات و خدمات

صرفه جویی هنگفت اقتصادی، ایمنی بیشتر و کاهش آلودگی محیط زیست
با خدمات تایرسیمین 

لاستیک های سنگین: انواع  کامیونی و اتوبوسی
  (کلیک کنید)


 

   
لاستیک های فوق سنگین:  انواع معدنی، راه سازی، کشاورزی و صنعتی
(کلیک کنید)